Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 25 W RADOMIU

WSTĘP 

Przedszkole Publiczne Nr 25 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

www.przedszkole25.radom.pl

Data publikacji strony internetowej: 08. 04. 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   28. 12. 2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Wyłączenia :

-mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę,                 w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy   o dostępności cyfrowej, 

– ewentualne filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, 

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– ewentualne mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

– część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

– innych, niezależnych od właściciela strony.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA 

1. Podjęto działania, mające na celu dostosowanie strony internetowej do całkowitej zgodności cyfrowej.

2.  Administratorzy/Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 

Deklarację sporządzono dnia 31 grudnia 2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez Pracowników Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Anna Piwońska 

e-mail: poczta@pp25.radom.pl 

nr telefonu: 48/ 385 73 90, 48/ 385 73 91

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Administrator/Osoby odpowiedzialne za stronę, dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę                 w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 25 znajduje się w dzielnicy Borki przy ulicy Bohdany Kijewskiej 10. 

Aby dostać się na teren Przedszkola należy przejść przez furtkę otwieraną ręcznie. 

1. Aby wejść do budynku, należy pokonać pięć stopni oraz przejść przez drzwi wejściowe otwierane za pomocą domofonu. Należy skorzystać z domofonu.

2. Budynek jest trzypoziomowy – posiada schody, nie posiada windy do przewozu osób. 

3. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. 

    Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 

4. Na terenie Przedszkola nie ma miejsc parkingowych. 

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym      dla Osób Niewidomych i Słabowidzących. 

INFORMACJE O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Do Przedszkola może wejść Osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po poinformowaniu Osób wpuszczających na teren Przedszkola. 

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content