Logo

PISMO DO SZKÓŁ - COVID

             Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

ul. Toruńska 9, 26-600 Radom

www.ppp2.radom.pl

tel. (48) 33-12-498; 507-121-102


 

PPP2.S.011.3.2020                                                                               Radom, dn. 14.05.2020 r.

                                                                                                                     

Szanowna Pani

   Dyrektor

            Aktualnie pracownicy poradni zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zadanie priorytetowe rozpoczęli diagnozy dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii w sprawie odroczeń od obowiązku szkolnego. Bardzo proszę informować zainteresowanych rodziców o możliwości uruchomienia procedur związanych z uzyskaniem w/w dokumentów po uprzednim kontakcie telefonicznym z poradnią (na stronie poradni zamieszczone są informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa).

Ważne:

  • w przypadku odroczeń od obowiązku szkolnego prosimy o przygotowanie:

-       informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

-       opinii o funkcjonowaniu dziecka w oddziale przedszkolnym, zawierającej również informację o potrzebie odroczenia.

  • w przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

-       opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia wg. wzoru zamieszczonego na stronie poradni,

-       wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia.

Bardzo proszę o przesyłanie skanów dokumentów opatrzonych pieczątką placówki
i podpisem osoby opracowującej opinię oraz dyrektora placówki. Potrzebne opinie
i informacje mogą być również dostarczone listownie lub bezpośrednio przez rodziców.

Pracownicy poradni pozostają do Państwa dyspozycji w sprawie ewentualnych pytań.

                                                                                                             Pozdrawiam

                                            Dyrektor

                                          /-/                       

                                                   Małgorzata Gumińska

W załączeniu:

  • Procedura bezpieczeństwa związana z COVID-19 obowiązująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu dla rodziców, opiekunów i dorosłych uczniów.