Organizacja

Organizacja pracy przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30 – 16.30.

3. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały.

4. Szczególną organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do danej grupy wiekowej.

6. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich Organ Prowadzący wyznacza podległe mu przedszkola jako przedszkola dyżurujące.

7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w godzinach: 8.30 – 13.30

8. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: Religia, Tańce, Rytmika.

9. Poszczególne oddziały w przedszkolu:

  • Oddział I           3 – 4 latki ,,BIEDRONKI”
  • Oddział II          4 – 5 latki ,,MOTYLE”
Skip to content